کد آگهی : ۵۸۹۷


فروش ساختمان مسکونی
خیابان مافی ساحلی ۲۰متری پرواز
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۵۵۵۴


فروش ساختمان مسکونی
مافی
به مبلغ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۴۰۵


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۴۹۵


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۵۱۰


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۵۱۱


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۷۵۱۲


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : چهار روز پیش

کد آگهی : ۳۱۵۳


اجاره ساختمان مسکونی
ابتدای خ ۸ شهریور
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۵۰۵


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش سرداران کاشانی مدرس
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۵۰۸


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش باکری
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۴۹۷


خواهان اجاره مغازه تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۰۰


خواهان خرید مغازه تجاری
حوالی اخل شهر و سرداران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۰۱


فروش آپارتمان مسکونی
تبریز.خیابان عباسی. کوی بهشتی. خود خیابان ۲۰ متری بهشتی
به مبلغ ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۰۲


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۴۹۴


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۴۶۹


فروش ساختمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۷۵


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۷۷


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
ارتش
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۷۸


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
شهر
پیش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۸۴


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۹۱


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۹۳


فروش مغازه تجاری
خیابان ۲۲ بهمن به سمت ۹ پله
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۷۴۳۹


اجاره آپارتمان مسکونی
حافظ۱-کوچه سحر اخشام
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۷۴۷۶


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

کد آگهی : ۷۴۸۸


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان برق خیابان شایستگان کوی ۳
پیش ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

کد آگهی : ۷۴۸۰


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی جهانگیرزاده ۱
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۱


فروش ساختمان مسکونی
بهنق دو بن بست اول
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۲


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده سه راهی ایدیر اول تبت بر جاده اسفالت
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۷۴۸۳


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی نرسیده به مسجد فاطمیه
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

کد آگهی : ۳۴۷۶


فروش ساختمان مسکونی
آپادانا سلطانی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

کد آگهی : ۷۴۵۷


فروش آپارتمان مسکونی
مولوی
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۵۹


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور
به مبلغ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۶۰


خواهان خرید ساختمان مسکونی
حوالی داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۶۱


فروش آپارتمان مسکونی
خ امینی - کوی آریا
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۶۲


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
کهرم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۳۵۲۶


فروش ساختمان مسکونی
رودکی خ متین هدایت
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۳۲۹۰


فروش ساختمان مسکونی
ارشاد نواب صفوی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۲۲


خواهان خرید ساختمان مسکونی
سرداران حافظ ارشاد و شهر
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد آگهی : ۷۴۴۲


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
امین دانشکده ساحلی فدک
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۴۳


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
حوالی پنجراه. ارتش.
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۴۶


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۶
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۴۷


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
امام عطایی پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۴۸


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش برق سرداران کاشانی ورزش
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۴۹


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی کوچه مسجد جنرال آپارتمان علمدار
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۰


اجاره آپارتمان تجاری
ارتش بالای مغازه
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۲


اجاره آپارتمان تجاری
شهر
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۳


فروش زمین مسکونی
ترمینال خ ۱۷ شهریور روبروی ترمینال کوچه اداره آب پشت هتل قصر موج
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۴


فروش آپارتمان مسکونی
برق جواهر مجتمع سامان ۴
به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۵۵


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۴۶۴


فروش ساختمان تجاری
ساحلی فلکه پرواز ۱۶ متری دست راست بطرف خ یاسین
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۶۴۶۳


فروش ساختمان مسکونی
خیابان گلباد کوچه نهم
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۷۲۹۳


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۱ اپارتمان پیشرو
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹همه آگهی ها

بازدید امروز: 20
بازدید دیروز: 58
بازدید کل: 5114

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد